Q&A vedr. oversigten ”Årlige investeringsomkostninger”

Alle kunder, som investerer i værdipapirer, har i marts måned fået tilsendt en oversigt over de årlige investeringsomkostninger. Oversigten viser de investeringsomkostninger, der er afholdt i løbet af 2018. Her kan du læse mere om oversigten og de omkostningstyper, der indgår i oversigten, og du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål.

Hvorfor sender I mig sådan en oversigt?

 • Vi sender dig oversigten, fordi der er kommet ny lovgivning på området (Midfid II), som fastlægger, at vi skal sende en samlet opgørelse over de omkostninger, der er forbundet med dine investeringer.

Er alle investeringsomkostninger så med i oversigten?

 • Ja, vi har bestræbt os på få alle investeringsomkostninger med i oversigten.

Hvad dækker de forskellige omkostningstyper over?

 • Vi har lavet en forklaring til indholdet, som du kan se længer nede i dette dokument.

Jeg forstår ikke oversigten. Hvad gør jeg?

 • Hvis du har brug for yderligere information om de oplyste omkostninger, skal du kontakte din rådgiver. 

Er der noget omkring oversigten, jeg skal være specielt opmærksom på?

 • Der er følgende generelle forhold, du skal være opmærksom på:

  • Har du et fælles værdipapirdepot med fx din ægtefælle, har I begge modtaget en oversigt. Det betyder selvfølgelig ikke, at omkostningerne er betalt to gange. Bemærk dog, at det af tekniske årsager kun har været muligt at vise handelsomkostningerne hos den primære depotejer.
  • Opgørelsen af værdipapiromkostningerne er baseret på omkostningssatser, som er publiceret af værdipapirudstederne. Såfremt omkostningssatserne fra udstederne har været mangelfulde eller forkerte, er værdipapiromkostningerne ikke retvisende.

Jeg har flere forskellige værdipapirdepoter hos jer. Hvorfor kan jeg ikke se en opgørelse for hvert af depoterne?

 • Lovgivningen sikrer, at du modtager et samlet overblik over alle dine investeringsomkostninger. Vi har bestræbt os på at få alle omkostninger med i oversigten, men det har ikke været teknisk muligt at lave separate opgørelser for hvert enkelt depot for 2018.

Hvornår skal omkostningerne betales?

 • Alle omkostninger, som fremgår af oversigten er betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af 2018, eller ved at pengene er hævet på din konto, eller at de beviser, du har investeret i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i min årlige oversigt over serviceydelser?

 • Den årlige oversigt over serviceydelser og oversigten over investeringsomkostninger har meget til fælles, men er ikke umiddelbart sammenlignelige. De to oversigter medtager et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau bl.a. fordi reglerne, som ligger til grund for oversigterne, er forskellige.

 

Se eksempel herunder på omkostningsoversigt med forklaring af de forskellige omkostningstyper - eller klik her for PDF-udgave:

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger er direkte omkostninger, der er opkrævet på din konto. Omkostningerne går til banken og består af:

 • Depotomkostninger er betaling for at få opbevaret dine værdipapirer i et depot.  Depotgebyr opkræves to gange årligt i juli og december. 
 • Honorarer indeholder porteføljeplejegebyr og gebyr og investeringsrådgivning. 
 • Handelsomkostninger dækker over kurtage, eventuelle valutaomkostninger og lignende. 
 • Øvrige administrationsomkostninger dækker over performance fee for porteføljeaftaler. 

Værdipapiromkostninger: 

Værdipapiromkostninger er indirekte omkostninger, der er fratrukket i det afkast, du har opnået ved at investere i værdipapiret. Dette gælder f.eks. ved investering i investeringsbeviser i investeringsforeninger, ETFer og lignende kollektive investeringsfonde. 

 • Ind- og udtrædelsesomkostninger er angivet som maksimale ind- og udtrædelsesomkost-ninger. Det er det interval, man kan købe og sælge investeringsbeviserne i i forhold til den indre værdi. 
 • Løbende omkostninger er de løbende omkostninger til investeringsbeviserne (administration og forvaltning). 
 • Handelsomkostninger er omkostningerne vedrørende handel i de underliggende investeringsaktiver i investeringsbeviserne.
 • Banken modtager provision fra investeringsforeninger, som vi har indgået en distributionsaftale med. Den samlede provision, vi har modtaget, vil fremgå som et underpunkt til løbende omkostninger, såfremt banken har modtaget provision.

Omkostninger i alt:

Reduktion i afkast som følge af omkostninger er angivet i % af den gennemsnitlige kursværdi af dine værdipapirer. Kontantbeholdninger er ikke medregnet i formuen.