Ansvarlige investeringer

SEB har den grundholdning, at etisk korrekt optræden og en gennemgående ansvarlighed har positiv betydning for SEB's forretninger. Bæredygtighed og ansvarlighed er derfor en naturlig hjørnesten i vores forretning.

Vores fokus på ansvarlige investeringer tager udgangspunkt i tre hovedområder: forretningsledelse, miljø og socialt ansvar. Der lægges særlig vægt på følgende internationale principper; FN's Global Compact, OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder samt relaterede konventioner om menneskerettigheder, arbejdstageres rettigheder, miljø og korruption.

SEB har tiltrådt FN's seks principper for ansvarlige investeringer (UNPRI), og for at sikre at arbejdet med ansvarlige investeringer foregår på en professionel baggrund, samarbejde SEB med Ethix SRI Advisors.

Screening af papirer

Samtlige papirer i SEB's porteføljer bliver screenet, og forefindes virksomheder, der ikke lever op til ovennævnte internationale principper, vil SEB benytte sig af aktivt medejerskab, enten direkte eller i samarbejde med Ethix SRI Advisors, for at påvirke virksomhederne til at efterleve de internationale principper.

Udelukkelsesliste

Hvis en virksomhed på trods af SEB's aktive ejerskab ikke opfylder de internationale principper, eller ikke viser tilstrækkelig vilje til at ændre adfærd over tid, kan SEB beslutte at udelukke den pågældende virksomhed fra SEB's investeringsunivers. Virksomheder, der producerer eller markedsfører klyngebomber, landminer eller biologiske våben, vil ligeledes blive udelukke fra investeringsuniverset.