Akkumulerende afdelinger

Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger beskattes som kapitalindkomst og opgøres efter et lagerprincip. Lagerprincippet betyder, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab skal opgøres ved årets udgang, og medregnes i din skattepligtige indkomst, selvom du ikke har solgt beviserne.

Udbytte, der udloddes fra akkumulerende afdelinger beskattes som kapitalindkomst. Ved udbetalingen af udbyttet indeholder investeringsforeningen en udbytteskat på 27%. Den indeholdte udbytteskat indgår som betalt skat på din årsopgørelse.

Skattesatsen for kapitalindkomst afhænger af dine øvrige indkomstforhold, og vil være mellem ca. 26,9% og 42% (ekskl. kirkeskat).

Læs mere om lagerprincippet under afsnittet ”Opgørelsesmetoder”.