Aktiebaserede afdelinger

En afdeling er aktiebaseret, hvis mere end 50 pct. af afdelingens aktivmasse gennemsnitligt er placeret i aktier i løbet af indkomståret.

Gevinst og tab på investeringsbeviser i aktiebaserede afdelinger beskattes generelt på samme måde som gevinst og tab på børsnoterede aktier. Dette gælder uanset om afdelingen selv er børsnoteret eller ej.

Gevinst og tab

Gevinst og tab opgøres og beskattes, når du sælger dine beviser.

Gevinst beskattes som aktieindkomst.

Aktieindkomst beskattes med 27% op til et grundbeløb på 51.700 DKK (2017-niveau), og med 42% for beløb derover. Et uudnyttet grundbeløb kan overføres mellem ægtefæller.

Tab kan modregnes i gevinst og udbytte fra:

  • Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked samt,
  • Investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger.

Har du et overskydende tab, kan det overføres til modregning i din ægtefælles gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og/eller fra udloddende aktiebaserede afdelinger.

Tab herudover fremføres til modregning i tilsvarende gevinster og udbytter i efterfølgende år uden tidsbegrænsning.

Det er en betingelse for fradrag af tab, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af investeringsbeviserne. Fristen for indberetning er samtidig med selvangivelsesfristen for det år, hvor du har købt investeringsbeviserne. Er investeringsbeviserne erhvervet via et dansk pengeinstitut, modtager SKAT automatisk oplysninger om årets erhvervelser via pengeinstituttets årlige indberetninger til SKAT.   

Du kan læse mere om principperne for beregning af gevinst og tab under afsnittet ”Opgørelsesmetoder”.

Udbytte

Udbytte beskattes som aktieindkomst – dvs. med 27% op til et grundbeløb på 51.700 DKK (2017-niveau), og med 42% for beløb derover. Et uudnyttet grundbeløb kan overføres mellem ægtefæller.

Ved udbetaling af udbytte indeholder investeringsforeningen en udbytteskat på 27%. Den indeholdte udbytteskat indgår som betalt skat på din årsopgørelse.