Overgangsordningen fra 1. januar 2006

Har du anskaffet dine investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger før 1. januar 2006, kan du være omfattet af en overgangsregel, der medfører, at gevinst er skattefri, mens tab ikke er fradragsberettiget.

Dit salg af beviser er omfattet af overgangsreglen, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • Der er tale om beviser i børsnoterede, aktiebaserede udloddende afdelinger, og
  • Beviserne er købt før den 1. januar 2006, og
  • Kursværdien af din samlede beholdning af børsnoterede aktier og beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger pr. 31. december 2005 oversteg ikke 136.600 kr. (273.100 kr. for ægtefæller)

Gevinst ved salg af beviser omfattet af overgangsordningen er skattefri, og tab kan hverken fratrækkes eller modregnes i anden indkomst.

Gevinst og tab på beviser omfattet af overgangsreglen, opgøres efter aktie-for-aktie-metoden. Ved salg af en del af din beholdning fra en fondskode, der er omfattet af den skattefri overgangsordning, anses de først anskaffede aktier eller investeringsbeviser for de først solgte (dette kaldes også FIFO-princippet). Det kan have betydning, hvis du i samme fondskode både har beviser, der er skattefri, og beviser der er skattepligtige.

Se nærmere om aktie-for-aktie-metoden og FIFO-princippet under afsnittet ”Opgørelsesmetoder”.

kontor