Obligationsbaserede afdelinger

En afdeling er obligationsbaseret, hvis mindre end 50 pct. af afdelingens aktivmasse gennemsnitligt i løbet af indkomståret er placeret i aktier.

Gevinst og tab
Gevinst og tab beskattes, når du sælger dine beviser.

Gevinst på investeringsbeviser i obligationsbaserede afdelinger beskattes som kapitalindkomst.

Tab fratrækkes i kapitalindkomsten.

Det er en betingelse for fradrag af tab, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af investeringsbeviserne. Fristen for denne indberetning er samtidig med selvangivelsesfristen for det år, hvor du har købt investeringsbeviserne, men er investeringsbeviserne erhvervet via et dansk pengeinstitut, modtager SKAT automatisk oplysninger om årets erhvervelser via pengeinstituttets årlige indberetninger til SKAT.   

Skattesatsen for kapitalindkomst afhænger af dine øvrige indkomstforhold, og vil være mellem ca. 26,9% og 42% (ekskl. kirkeskat).

Gevinst og tab medregnes dog kun, såfremt årets samlede nettogevinst/-tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede afdelinger og almindelige obligationer overstiger 2.000 kr.

Du kan læse mere om principperne for beregning af gevinst og tab under afsnittet ”Opgørelsesmetoder”.

Udbytte
Udbytte beskattes som kapitalindkomst.

Investeringsforeningen indeholder ikke udbytteskat ved udlodning af udbytte.