Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

SEB Emerging Market Bonds AKL i likvidation

SEB Emerging Market Bonds AKL  i likvidationblev stiftet 2. marts 2011. Afdelingens skattemæssige status er akkumulerende.

Afdelingen har to andelsklasser

AKL SEB Emerging Market Bonds USD
AKL SEB Emerging Market Bonds NOK

Afdelingen og andelsklasser retter henvendelse til professionelle investorer.

Afdelingen blev 19. april 2017 fusioneret fra Kapitalforeningen SEB Institutionel.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

På denne side finder du produktspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger for Afdeling SEB Emerging Market Bonds AKL. Oplysningerne skal læses i sammenhæng med Afdelingens prospekt og er supplerende til oplysningerne heri.

Disse omfatter:

 • Intet bæredygtigt investeringsmål
 • Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Investeringsstrategi
 • Andel af investeringerne
 • Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Metoder
 • Datakilder og databehandling
 • Begrænsninger mht. metoder og data
 • Due diligence
 • Politikker for aktivt ejerskab
 • Angivet referencebenchmark

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingen tager hensyn til en række miljømæssige og sociale forhold i investeringsprocessen via Neuberger Berman ESG rating system (the “NB ESG Quotient”). Systemet er bygget op omkring sektorspecifikke ESG risici og muligheder, og fastsætter en rating på de enkelte selskaber ud fra bestemte ESG parametre. Ved hjælp af NB ESG Quotient udvælges selskaber, der har en god rating, og samtidig begrænses selskaber i porteføljen med den dårligste rating, medmindre der er begrundet tro på, at ratingen vil forbedre sig over tid.

Følgende miljømæssige og sociale karakteristika indgår i ESG-ratingen for statslige udstedere:

 • Miljøegenskaber: Energieffektivitet, tilpasning til klimaændringer, afskovning, drivhusgasemissioner, luft- og husholdningsforurening og dårlig sanitet.
 • Sociale karakteristika: Bidrag til FN's mål for bæredygtig udvikling ("SDG"), sundheds- og uddannelsesniveau, lovgivningsniveau, politisk stabilitet og frihed, ligestilling, forskning og udvikling.

Følgende miljømæssige og sociale karakteristika tages i betragtning, hvor det er relevant for den specifikke

branche og udsteder, som en del af ESG-ratingen for private selskaber:

 • Miljøegenskaber: Biodiversitet og arealudnyttelse, kulstofemissioner, muligheder inden for rene teknologier, vand stress; giftige emissioner og affald; finansiering af miljøpåvirkninger, produkt CO2 aftryk; miljøpolitik, miljøstyringssystem, program for reduktion af drivhusgasemissioner, grøn indkøbspolitik og nul-drivhusgasemissionsprogrammer.
 • Sociale karakteristika: Sundhed og sikkerhed, HR-udvikling, arbejdsforhold, privatliv og datasikkerhed, produktsikkerhed og kvalitet, sikkerhed i forbindelse med finansielle produkter, politik for ligestilling, mangfoldighedsprogrammer og menneskerettighedspolitik.

Herudover investerer afdelingen ikke i selskaber:

 • der bryder med Neuberger Berman Controversial Weapons Policy og Neuberger Berman Thermal Coal Involvement Policy.
 • Hvor mere end 10% af omsætningen stammer fra termisk kuludvinding eller ekspanderer indenfor termisk kulkraftproduktion,
 • i elproduktionsindustrien, der anvender termisk kul som energikilde i mere end 95 % af deres installerede elproduktion, eller udvider til ny termisk kulkraftproduktion, eller hvis ekspansive budgetter ikke omfatter en minimumstærskel for investeringer uden for kul
 • hvis aktiviteter er blevet identificeret som værende i strid med Neuberger Bermans globale standardpolitik, som udelukker overtrædere af (i) FN's Global Compact-principper ("UNGC-principperne"), (ii) OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder ("OECD's retningslinjer"), (iii) De Forenede Nationers vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder ("UNGB'er") og iv) de internationale arbejdsstandarder ("ILO-standarder").
 • der er involveret i børnearbejde og tobaksindustrien,
 • væsentlig involveret i udvinding af oliesand

Investeringsstrategi

Den investeringsstrategi, der anvendes til at opfylde de miljømæssige og sociale karakteristika for afdelingen, er de samme elementer, der beskrives i afsnittet “ Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika” ovenfor.

Afdelingen vurderer følgende i forhold til god ledelsespraksis:

 1. i) ledelseserfaring og sektorekspertise
 2. ii) bestyrelseserfaring og aflønning

iii) virksomhedsstrategi

 1. iv) regnskabspraksis
 2. v) regulatorisk/juridisk track record

Afdelingen interagerer direkte med ledelsen via 1-1 møder og telefonkald for at forstå risci og muligheder, og for at vurdere om ledelsen lever op til god ledelsespraksis.

Andel af investeringerne

Afdelingen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men vil ikke foretage nogen bæredygtige investeringer.

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Der henvises til afsnittet ”Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika” ovenfor.

Metoder

Afdelingen måler opnåelsen af de ovenstående miljømæssige og sociale egenskaber via

(i) NB ESG Quotient ratingen

(ii) eksklusioner i henhold til eksklusionspolitikken

Datakilder og databehandling

Afdelingen anvender følgende datakilder:

 • Oplysninger i periodiske rapporter, meddelelser til markedet og fra dialog med de selskaber der er investeret i
 • Eksklusionslister fra Ethix SRI Advisors og Neuberger samt
 • Data fra SFDR (ESG) - og Taksonomidata-leverandøren Impact Cubed Data Analytics

Data fra Impact Cubed Data Analytics omfatter data fra alle børsnoterede virksomheder og alle udstedere af statsobligationer. Data kan måles mod ethvert benchmark eller indeks, der udbydes.

Afdelingen søger at sikre datakvaliteten ved at modtage ajourførte eksklusionslister hver 3. måned samt ved løbende at være i dialog med Impact Cubed Data Analytics om ajourføring af dennes dataindhentelse.

Afdelingen behandler data ved at porteføljerådgiveren som led i sin investeringsproces løbende foretager en vurdering af forholdene i de selskaber der investeres i. Afdelingens overholdelse af de aftalte eksklusioner og identificerede bæredygtighedsrisici monitoreres dagligt af Administrators risikofunktion. Selskaberne i Afdelingen screenes løbende for, om de lever op til de fastsatte bæredygtighedskriterier. Der indhentes desuden løbende ESG- og taksonomidata-rapporter for Afdelingen via Impact Cubed Data Analytics systemet og hvert år rapporteres om Afdelingens efterlevelse af de oplyste bæredygtighedskarakteristika, herunder screening, aktivt ejerskab mv.  i Afdelingens periodiske rapport.

Andelen af data, som er estimerede for denne Afdeling, vil så vidt muligt oplyses, når der rapporteres for afdelingen.

Begrænsninger mht. metoder og data

Samfundsansvar er ikke en eksakt størrelse. Det er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af foreningen og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. Afdelingen kan eksempelvis på baggrund af information en dataleverandør have ekskluderet et selskab, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Afdelingen er afhængig af, at dateleverandørerne har opdaterede og korrekte oplysninger om de enkelte selskaber. Manglende, forældede eller forkerte oplysninger kan betyde, at selskaber, der burde være ekskluderet, ikke er ekskluderet, eller at engagementsprocesser indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at selskaber, der ikke længere burde være ekskluderet først for sent fjernes fra Afdelingens eksklusionslister.

Uanset bestræbelserne hos Afdelingen og dataleverandørerne er der risiko for, at Afdelingens investeringer kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

Due diligence

Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer fokuseret i en koncentreret portefølje. Afdelingens ansvarlige porteføljerådgiver gennemgår finansiel og bæredygtighedsrelateret information fra flere datakilder som eksempelvis årsrapporter og anden rapportering fra virksomhederne, tredjeparts analyser eller anden information i markedet.

Denne information inddrages i rådgivningen af Afdelingen med henblik på at sikre opnåelsen af de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som Afdelingen fremmer. Bæredygtighedsrelaterede aspekter kan således påvirke rådgivningen om enten at købe eller øge vægtningen, fastholde eller opretholde vægtningen eller sælge eller reducere vægtningen i selskabet i afdelingens portefølje.

Analysen og de bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrørende selskaberne indhentes ligeledes gennem engagementsprocesser og overvågning af selskabernes ledelse, herunder bestyrelsessammensætning, stemmeret og stemmeretsbegrænsninger.

Endelig bruges screening og eksklusion til at identificere selskaber, der bryder med internationale normer og standarder eller investerer i sektorer med væsentlige negative indvirkninger på miljømæssige og/eller sociale bæredygtighedsfaktorer.

Med udgangspunkt i ovenstående kan Afdelingens porteføljeforvalter, Investeringsforvaltningsselskaber SEBinvest A/S beslutte at afhænde eller begrænse investeringer i selskaber, der enten skader eller ikke bidrager til opnåelse af de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af afdelingen. 

Politikker for aktivt ejerskab

Der udøves aktivt ejerskab via dialog og engagements med de selskaber, hvori der investeres. Begge aspekter har betydning for værdiskabelsen i selskaberne og for at påvirke dem i en bæredygtig retning. Dialog og engagement skal til en hver tid foregå i overensstemmelse med Foreningens politik for samfundsansvar, ansvarlig investering og integration af bæredygtighedsrisici.

Angivet referencebenchmark

Afdelingen anvender ikke et referencebenchmark til at opnå de miljømæssige og sociale egenskaber.

Relaterede information