Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Afkast+

Sammenfatning

På denne side finder du produktspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger for Afdeling Afkast+. Oplysningerne skal læses i sammenhæng med Afdelingens prospekt og er supplerende til oplysningerne heri.

Disse omfatter:

 • Intet bæredygtigt investeringsmål
 • Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Investeringsstrategi
 • Andel af investeringerne
 • Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Metoder
 • Datakilder og databehandling
 • Begrænsninger mht. metoder og data
 • Due diligence
 • Politikker for aktivt ejerskab
 • Angivet referencebenchmark

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som mål.

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved vurdering af den påvirkning som driften af selskaberne i Afdelingens portefølje samlet set har på udvalgte bæredygtighedsindikatorer, herunder ESG score og CO2 reduktion.

Afdelingen anvender ESG Enhanced og SRI investeringer via ETF’er fra iShares baseret på bæredygtige indeks fra MSCI til at fremme miljømæssige og sociale karakteristika. Ved ESG Enhanced investeringer udelukkes selskaber med aktiviteter indenfor civile skydevåben, kontroversielle våben, nukleare våben, tjæresand, termisk kul, tobak og FN globale kompakte krænkere. Ved SRI investeringer udelukkes selskaber med aktiviteter indenfor alkoholproduktion, voksenunderholdning, civile skydevåben, kontroversielle våben, hasardspil, genetisk modificerede organismer, atomkraftværker, atomkraft, tobak, termisk kul, tjæresand, ukonventionel olie og gas, konventionel olie og gas, olie- og gasproduktion, termiske og tjæresandreservater.

Investeringsstrategi

Afdelingen anvender en aktiv indeksstrategi, herunder aktivt ETF’er, der følger et indeks, for både aktier og obligationer suppleret med danske obligationer. I kombination bruges ETF’erne og de danske obligationer til at optimere aktivfordelingen. Ved investering i globale aktier igennem ETF’er anvendes alene ETF’er screenet efter bæredygtige benchmarks. Alle ETF’er for globale aktier og virksomhedsobligationer skal være minimum artikel 8 fonde.

Andel af investeringerne

Afdelingen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men vil ikke foretage nogen bæredygtige investeringer.

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Ved investering i globale aktier anvendes alene screenede ETF’er, der udelukker følgende fra investeringsuniverset:

 • ESG Enhanced: Civile skydevåben, kontroversielle våben, nukleare våben, tjæresand, termisk kul, tobak og FN globale kompakte krænkere
 • SRI: alkohol, voksenunderholdning, civile skydevåben, kontroversielle våben, hasardspil, genetisk modificerede organismer, atomkraftværker, atomkraft, tobak, termisk kul, tjæresand, ukonventionel olie og gas, konventionel olie og gas, olie- og gasproduktion, termiske og tjæresandreservater

Metoder

For at fremme ovenstående miljømæssige og sociale karakteristika anvendes eksklusionsfiltre i processen for opbygning af porteføljen, med henblik på udelukkelse af investeringer i virksomheder og udstedere med eksponering mod de ovenfornævnte aktiviteter og brancher.

Ved udvælgelsen af ESG Enhanced investeringerne anvendes selskabernes ESG score. Selskaber med de bedste ESG scorer opnår en højere vægt i porteføljen. Ved udvælgelsen af SRI investeringerne udvælges og vægtes efter et “Best in Class” princip inden for de enkelte ovenfor nævnte brancher.

Datakilder og databehandling

Afdelingen anvender følgende datakilder:

 • Oplysninger i periodiske rapporter, meddelelser til markedet og fra dialog med de selskaber, der er investeret i
 • Eksklusionslister
 • Data fra SFDR (ESG) - og Taksonomidata-leverandøren Impact Cubed Data Analytics

Data fra Impact Cubed Data Analytics omfatter data fra alle børsnoterede virksomheder og alle udstedere af statsobligationer. Data kan måles mod ethvert benchmark eller indeks, der udbydes.

Afdelingen søger at sikre datakvaliteten ved at modtage ajourførte eksklusionslister hver 3. måned samt ved løbende at være i dialog med Impact Cubed Data Analytics om ajourføring af dennes dataindhentelse.

Afdelingen behandler data ved at porteføljerådgiveren som led i sin investeringsproces løbende foretager en vurdering af forholdene i de selskaber, der investeres i. Afdelingens overholdelse af de aftalte eksklusioner og identificerede bæredygtighedsrisici monitoreres dagligt af Administrators risikofunktion. ETF’erne i Afdelingen screenes løbende for, om de lever op til de fastsatte bæredygtighedskriterier. Der indhentes desuden løbende ESG- og taksonomidata-rapporter for Afdelingen via Impact Cubed Data Analytics systemet og hvert år rapporteres om Afdelingens efterlevelse af de oplyste bæredygtighedskarakteristika i Afdelingens periodiske rapport.

Andelen af data, som er estimerede for denne Afdeling, vil så vidt muligt oplyses, når der rapporteres for afdelingen.

Begrænsninger mht. metoder og data

Samfundsansvar er ikke en eksakt størrelse. Det er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af foreningen og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte ETF’er vurderes. Afdelingen kan eksempelvis på baggrund af information en dataleverandør have foretaget en eksklusion, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Afdelingen er afhængig af, at dateleverandørerne har opdaterede og korrekte oplysninger. Manglende, forældede eller forkerte oplysninger kan betyde, at ETF’er, der burde være ekskluderet, ikke er ekskluderet, eller at engagementsprocesser indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at ETF’er, der ikke længere burde være ekskluderet først for sent fjernes fra Afdelingens eksklusionslister.

Uanset bestræbelserne hos Afdelingen og dataleverandørerne er der risiko for, at Afdelingens investeringer kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

Due diligence

Afdelingens ansvarlige porteføljerådgiver gennemgår finansiel og bæredygtighedsrelateret information fra flere datakilder som eksempelvis årsrapporter og anden rapportering fra tredjeparts analyser eller anden information i markedet.

Denne information inddrages i rådgivningen af Afdelingen med henblik på at sikre opnåelsen af de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som Afdelingen fremmer. Bæredygtighedsrelaterede aspekter kan således påvirke rådgivningen om enten at købe eller øge vægtningen, fastholde eller opretholde vægtningen eller sælge eller reducere vægtningen i selskabet i afdelingens portefølje.

Endelig bruges screening og eksklusion til at identificere brud med internationale normer og standarder eller sektorer med væsentlige negative indvirkninger på miljømæssige og/eller sociale bæredygtighedsfaktorer.  

Politikker for aktivt ejerskab

Afdelinger udøver ikke aktivt ejerskab, da Afdelingens investeringer primært sker gennem ETF’er som typisk følger en passiv investeringsstrategi, hvor der investeres efter et indeks.

Angivet referencebenchmark

Afdelingen anvender ikke et referencebenchmark til at opnå de miljømæssige og sociale egenskaber.