Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

St. Petri L/S I AKL

Sammenfatning

På denne side finder du produktspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger for Afdeling St. Petri L/S I AKL. Oplysningerne skal læses i sammenhæng med Afdelingens prospekt og er supplerende til oplysningerne heri.

Disse omfatter:

 • Intet bæredygtigt investeringsmål
 • Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Investeringsstrategi
 • Andel af investeringerne
 • Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Metoder
 • Datakilder og databehandling
 • Begrænsninger mht. metoder og data
 • Due diligence
 • Politikker for aktivt ejerskab
 • Angivet referencebenchmark

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingen ønsker via den totale sammensætning af selskaber at fremme ansvarlige Miljø- (E), sociale- (S) og ledelsesmæssige (G) karakteristika (ESG).

Afdelingens ESG-karakteristika fremmes ved at:

 • efterleve internationale normer og standarder;
 • fremme et øget socialt-, miljø- og ledelsesmæssigt niveau i form af de formelle engagements, der udøves i relation til overtrædelse af internationale normer og standarder;
 • fremme et minimum af sociale og miljømæssige karakteristika i kraft af de eksklusionskriterier, der er knyttet til Afdelingens tematiske- og produktbaserede screening (kontroversielle våben, tobak, spiritus, olie, spil m.m.);
 • afdelingens gennemsnitlige ESG-risiko-score øges over en treårig periode;
 • afdelingens gennemsnitlige ESG-impact-score øges over en treårig periode;
 • afdelingens ESG-risiko vurderes for alle selskaberne i porteføljen, og begrænser investeringer i selskaber med en forhøjet ESG-risiko-profil.

Investeringsstrategi

Afdelingen integrerer ESG-screening i investeringsprocessen samt evaluerer udviklingen i Afdelingens bæredygtighedsindikatorer. I processen indgår en vurdering af de enkelte selskabers niveau for god selskabsledelse og skik. Afdelingen kan desuden fravælge investering i selskaber, der har et væsentligt negativt aftryk på bæredygtighedsfaktorer. Det er en del af afdelingens strategi for at reducere aktiviteter, der har en negativ indvirkning på bæredygtighedsindikatorerne, hvorfor eksklusion anvendes aktivt i investeringsprocessen.  

God ledelsespraksis er et væsentligt parameter i vurderingen af et selskabs kvalitet og er en integreret del af Afdelingens investeringsproces. St. Petri Capitals Responsible Investment Policy er udgangspunktet for vurderingen af niveauet for selskabers ledelsespraksis. Igennem hele investeringsprocessen vurderes selskabernes ledelsespraksis i relation til hvilken investeringsbeslutning, der kan træffes. Holdbarheden og potentialet i selskabets forretningsmodel og strategi vurderes samt ledelsens fremtidige evne til at skabe værdi for investorerne. I tillæg screenes der for arbejdstagerforhold, aflønningspraksis, ledelsesstruktur og skatteforhold.

I overensstemmelse med St. Petri Capitals Engagement Policy kan afdelingen også benytte sig af dialog, engagement eller samarbejde med ligesindede interessenter for at påvirke selskabets niveau for god selskabs praksis.

Andel af investeringerne

Afdelingen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men vil ikke foretage nogen bæredygtige investeringer.

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingens investeringsrådgiver har en alsidig ESG-screeningsproces, der skal sikre at de selskaber, som der investeres i, samlet set, fremmer Afdelingens ESG-karakteristika.

De bindende elementer omfatter:

 • Eksklusion af selskaber, der overtræder de internationale normer og standarder
 • Eksklusion af selskaber, der overtræder Afdelingens tematiske- og produktbaserede ESG-positioner
 • Aktivt ejerskab, jf. nærmere nedenfor
 • ESG-score

Metoder

Afdelingen anvender følgende bæredygtighedsindikatorer til at vurdere den samlede ESG praksis:

 • Antallet af potentielle eller nuværende investeringer, der ekskluderes fra porteføljen som følge af brud med internationale normer og standarder
 • Antallet af potentielle eller nuværende investeringer, der ekskluderes fra porteføljen som følge af Afdelingens tematiske- og produkt-baserede screening
 • Antallet af formelle engagements med eksisterende porteføljeselskaber
 • Afdelingens sidste tre års års-gennemsnitlige ESG-risiko-score
 • Afdelingens sidste tre års års-gennemsnitlige ESG-impact-score
 • Antallet af ekskluderede selskaber grundet forhøjet ESG risikoprofil

Datakilder og databehandling

Afdelingen anvender følgende datakilder:

 • Oplysninger i periodiske rapporter, meddelelser til markedet og fra dialog med de selskaber der er investeret i
 • Eksklusionslister fra Ethix SRI Advisors
 • Data fra SFDR (ESG) - og Taksonomidata-leverandøren Impact Cubed Data Analytics

Data fra Impact Cubed Data Analytics omfatter data fra alle børsnoterede virksomheder og alle udstedere af statsobligationer. Data kan måles mod ethvert benchmark eller indeks, der udbydes.

Afdelingen søger at sikre datakvaliteten ved at modtage ajourførte eksklusionslister hver 3. måned samt ved løbende at være i dialog med Impact Cubed Data Analytics om ajourføring af dennes dataindhentelse.

Afdelingen behandler data ved at porteføljerådgiveren som led i sin investeringsproces løbende foretager en vurdering af forholdene i de selskaber der investeres i. Afdelingens overholdelse af de aftalte eksklusioner og identificerede bæredygtighedsrisici monitoreres dagligt af Administrators risikofunktion. Selskaberne i Afdelingen screenes løbende for, om de lever op til de fastsatte bæredygtighedskriterier. Der indhentes desuden løbende ESG- og taksonomidata-rapporter for Afdelingen via Impact Cubed Data Analytics systemet og hvert år rapporteres om Afdelingens efterlevelse af de oplyste bæredygtighedskarakteristika, herunder screening, aktivt ejerskab mv.  i Afdelingens periodiske rapport.

Andelen af data, som er estimerede for denne Afdeling, vil så vidt muligt oplyses, når der rapporteres for afdelingen.

Begrænsninger mht. metoder og data

Samfundsansvar er ikke en eksakt størrelse. Det er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af foreningen og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. Afdelingen kan eksempelvis på baggrund af information en dataleverandør have ekskluderet et selskab, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Afdelingen er afhængig af, at dateleverandørerne har opdaterede og korrekte oplysninger om de enkelte selskaber. Manglende, forældede eller forkerte oplysninger kan betyde, at selskaber, der burde være ekskluderet, ikke er ekskluderet, eller at engagementsprocesser indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at selskaber, der ikke længere burde være ekskluderet først for sent fjernes fra Afdelingens eksklusionslister.

Uanset bestræbelserne hos Afdelingen og dataleverandørerne er der risiko for, at Afdelingens investeringer kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

Due diligence

Afdelingen er aktivt forvaltet. Afdelingens ansvarlige porteføljerådgiver gennemgår finansiel og bæredygtighedsrelateret information fra flere datakilder som eksempelvis årsrapporter og anden rapportering fra virksomhederne, tredjeparts analyser eller anden information i markedet.

Denne information inddrages i rådgivningen af Afdelingen med henblik på at sikre opnåelsen af de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som Afdelingen fremmer. Bæredygtighedsrelaterede aspekter kan således påvirke rådgivningen om enten at købe eller øge vægtningen, fastholde eller opretholde vægtningen eller sælge eller reducere vægtningen i selskabet i afdelingens portefølje.

Analysen og de bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrørende selskaberne indhentes ligeledes gennem engagementsprocesser og overvågning af selskabernes ledelse, herunder bestyrelsessammensætning, stemmeret og stemmeretsbegrænsninger.

Endelig bruges screening og eksklusion til at identificere selskaber, der bryder med internationale normer og standarder eller investerer i sektorer med væsentlige negative indvirkninger på miljømæssige og/eller sociale bæredygtighedsfaktorer.

Med udgangspunkt i ovenstående kan Afdelingens porteføljeforvalter, Investeringsforvaltningsselskaber SEBinvest A/S beslutte at afhænde eller begrænse investeringer i selskaber, der enten skader eller ikke bidrager til opnåelse af de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af afdelingen. 

Politikker for aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab består af udøvelse af stemmerettigheder, dialog og engagements med de selskaber, hvori der investeres. Begge aspekter har betydning for værdiskabelsen i selskaberne og for at påvirke dem i en bæredygtig retning. Både når der udøves stemmerettigheder og indgås dialog med selskaberne, skal dette ske i overensstemmelse med Foreningens politik for samfundsansvar, ansvarlig investering og integration af bæredygtighedsrisici.

Stemmerettighederne udøves på vegne af Afdelingen af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/, som forestår den daglige ledelse under iagttagelse af Afdelingens retningslinjer. Selskabet har indgået aftale med Institutional Shareholder Services (”ISS”) omkring håndteringen af afgivelsen af stemmer. ISS stiller således platform, overvågning og research til rådighed for afgivelse af stemmer og sikrer, at afgivelsen af stemmer sker efter principperne i foreningens politik herfor. Udøvelse af stemmerettigheder skal altid ske til fordel for Afdelingens og investorernes langsigtede interesse.

Angivet referencebenchmark

Afdelingen anvender ikke et referencebenchmark til at opnå de miljømæssige og sociale egenskaber.