Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Erklæring om de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger

Bæredygtighedsfaktorer: 
Miljømæssige, sociale og personalemæssige forhold samt forhold vedrørende respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

 1. Identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer

   

  Politikker

  IFS SEBinvest har udarbejdet og implementeret en ”Politik for Samfundsansvar, ansvarlig investering og integration af bæredygtighedsrisici”, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer håndteres.

  Du kan finde politikken her

  Delegation af investeringsrådgivning:

  IFS SEBinvest varetager forvaltning og administration af de UCITS og AIF-fonde, som har antaget IFS SEBinvest som Forvalter eller Administrator (de Administrerede Foreninger), mens der udpeges investeringsrådgivere eller indgås porteføljeforvaltningsaftaler med danske kapitalforvaltere, pengeinstitutter (”Forvalterne”) m.v. for de enkelte afdelinger i de Administrerede Foreninger.

  Afdelingerne foretager investeringer på vegne af deres investorer/kunder, som sammen med Forvalterne også har politikker for ansvarlig investering. IFS’et understøtter at ansvarlig investering, bæredygtighedsrisici og ESG i forskellig grad integreres i beslutningerne om investering i de enkelte afdelinger i de Administrerede Foreninger. Dette gøres ved, at bestyrelserne for de Administrerede Foreninger hver især har fastlagt en politik for samfundsansvar og ansvarlig investering (”ESG-politik”), der lever op til minimumsanbefalingerne om ansvarlig og bæredygtige investeringer fra Finans Danmark, som IFS herefter påser overholdelsen af i sin forvaltning og administration.

  Når bestyrelserne i de Administrerede Foreninger indgår aftaler om investeringsrådgivning/porteføljeforvaltning, aftales samtidig hvordan Forvalterne arbejder med ansvarlig investering og bæredygtighed samt hvordan dette arbejde integrerer de Administrerede Foreningers ESG-politikker, og dermed bæredygtighedsrisici og ESG i investeringsprocessen. I tilfælde hvor det aftales, at det er Forvalters politik for ansvarlig investering, som finder anvendelse i investeringsprocessen for den pågældende afdeling, skal dette ske under iagttagelse og overholdelse af de grundlæggende principper for ansvarlig investering og ESG, som fastlagt i de Administrerede Foreningers ESG-politikker.

 2. Beskrivelse af hvorledes der tages højde for de vigtigste negative indvirkninger i investeringsprocessen

  IFS SEBinvest understøtter integration af ansvarlige investeringer, bæredygtighedsrisici og ESG-forhold i investeringsanalysefasen for de Administrerede Foreninger via eksklusion/inklusion, dialog og udøvelse af stemmerettigheder

  De Administrerede Foreninger integrerer i forskellig grad bæredygtighedsrisici sammen med øvrige relevante risikoparametre i investeringsprocessen, som beskrevet i Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (EU) 2088/2019 (herefter ”Forordningen”). Samtlige afdelinger i de Administrerede Foreninger skal oplyse om deres grad af integration af bæredygtighed og ESG efter Forordningens artikel 6, 8 eller 9 og er via de Administrerede Foreningers ESG-politikker omfattet af en række sektorspecifikke og normbaserede investeringsrestriktioner.

  Det varierer fra de forskellige afdelinger i de Administrerede Foreninger, hvilke præferencer der er for bæredygtighedshensyn, ligesom nogle afdelinger anvender screening og eksklusionslister fra deres Forvalter/andre udbydere.

   

  2.1 Beskrivelse af tilknyttede tiltag

  Eksklusion og observation

  Hvor en afdeling i en Administreret Forening har vedtaget en eksklusionsliste, vil selskaberne på listen blive ekskluderet fra den pågældende afdelings investeringsunivers.

  Selskaber, som ikke er på eksklusionslisterne, men som dog ikke opfylder én eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. Disse selskaber kaldes normbrydere. SEBinvest vil via Forvalter søge dialog med disse selskaber med henblik på at afdække forholdene, herunder viljen til at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. Hvis der ikke opnås tilfredsstillende resultater af dialogen, kan selskaberne i yderste konsekvens ekskluderes.

  Aktivt ejerskab

  IFS SEBinvest har fra 1. januar 2023 indgået aftale med ISS om assistance til den operationelle del af udøvelsen af stemmerettigheder for udvalgte afdelinger i de Administrerede Foreninger, som har investeret i aktier. For nogle afdelinger sker udøvelsen af den udpegede Forvalter. Stemmeretsudøvelsen skal i alle tilfælde ske efter principperne i de Administrerede Foreningers politikker for aktivt ejerskab, hvortil der henvises for en uddybende beskrivelse.

  Som beskrevet søges forud for eksklusion ofte en dialog med selskaber, der har overtrådt en eller flere konventioner. Dialogen gennemføres typisk af Forvalterne for de enkelte afdelinger i de Administrerede Foreninger efter eget skøn, eller af en udbyder.

  I de tilfælde, hvor det vurderes, at dialogen ikke vil føre til ændret adfærd hos det pågældende selskab, vil den føre til en målrettet eksklusion af selskabet mod alle selskabets børsnoterede aktiviteter, det vil sige målrettet både aktier og obligationer udstedt af selskabet. Dermed vil et selskab, der er anført på eksklusionslisten, blive ekskluderet for så vidt angår både selskabets udstedte aktier, uafhængigt af børsnoteringssted, samt selskabets udstedte obligationer. Ydermere ekskluderes også datterselskaber relateret til det ekskluderede selskab i videst mulige omfang, hvis datterselskabet er beskæftiget inden for samme forretningsområde, som har initieret selskabets eksklusion.

  De Administrerede Foreninger har egne politikker for aktivt ejerskab og udøvelse af stemmerettigheder.

  Politikkerne for ”Aktivt ejerskab og udøvelse af stemmerettigheder” kan findes her:
  Læs mere her.

  Rapportering og data-indsamling

  IFS SEBinvest rapporterer om sit arbejde med ansvarlig investering og integration af bæredygtighedsrisici til investorer og offentligheden via hjemmesiderne og årsrapporterne for de Administrerede Foreninger.

  IFS SEBinvest har indgået aftale med dataleverandøren Impact Cubed Data Analytics Ltd. om anvendelse af data indsamlet om ESG- og taksonomiforhold i de Administrerede Foreningers underliggende investeringer i selskaber. Disse data vil blive anvendt til at kontrollere og rapportere om de enkelte afdelingers ansvarlige investering, som oplyst via deres pre-kontraktuelle dokumenter (prospekter og/eller investorinformation) og periodiske rapporter (årsrapporter).

Produktspecifikke oplysninger for SFDR Artikel 8 og 9 afdelinger