Akkumulerende afdelinger

Gevinst og tab – rubrik 38

Årets realiserede og urealiserede gevinster og tab på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger skal anføres i rubrik 38 på din årsopgørelse. 

Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger indgår i kapitalindkomsten, og skal opgøres efter et lagerprincip. Dette betyder, at du skal medregne årets værdistigninger eller tab (opgjort som forskellen mellem værdien af investeringsbeviserne ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse), selvom du ikke har solgt beviser i afdelingen i løbet af indkomståret.

Udbytte – rubrik 34

Udbytte skal anføres i rubrik 34 på årsopgørelsen, og vil være fortrykt på din årsopgørelse.

Udbytte fra investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger beskattes som kapitalindkomst.

Ved udbetaling af udbytte indeholder investeringsforeningen udbytteskat på 27%. Det er dog ikke det udbetalte udbyttebeløb fratrukket udbytteskatten, der vil fremgå af årsopgørelsen, men selve bruttoudbyttebeløbet (dvs. udbytte før tilbageholdt skat). De 27% som investeringsforeningen har indeholdt i udbytteskat ved udbetalingen af udbyttet, godskrives ved skatteberegningen af din samlede skat for året.

 IndkomstartBeskatning Rubrik på årsopgørelsenAutomatisk indberetning til SKAT?
Gevinst

Kapitalindkomst -
lagerbeskatning

38 Nej *(Se note)
Tab Kapitalindkomst -
lagerbeskatning
38 Nej *(Se note)
Udbytte Kapitalindkomst 34 Ja

* Note: Anvender du SKATs system til beregning af gevinst og tab på investeringsbeviser og aktier, vil årets gevinst og tab endvidere være fortrykt.