Udloddende aktiebaserede afdelinger

Gevinst og tab – rubrik 66

Gevinst og tab skal anføres i rubrik 66 på din årsopgørelse. Netto tab anføres med minus.

Gevinst og tab fra investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger skal medregnes i det år, hvor investeringsbeviset afstås.

Realiseret gevinst på investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst, dvs. med 27% op til et grundbeløb på 50.600 DKK (2016-niveau) for enlige og det dobbelte for ægtefæller. Beløb, der overstiger grundbeløbet, beskattes med 42%.

Realiserede tab kan modregnes i gevinster og udbytter fra noterede aktier samt investeringsbeviser i andre udloddende aktiebaserede investeringsforeninger. Tab, der ikke kan udnyttes i indkomståret, kan fremføres til modregning i senere års gevinst og udbytter fra samme indkomstarter, i det omfang det ikke i året kan modregnes i din ægtefælles gevinst og udbytter fra samme indkomstarter.

Udbytte – rubrik 61

Udbytte skal anføres i rubrik 61 på årsopgørelsen, og vil være fortrykt på din årsopgørelse.

Udbytte fra aktiebaserede investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst.

Ved udbetaling af udbytte indeholder investeringsforeningen udbytteskat på 27%. Det er dog ikke det udbetalte udbyttebeløb fratrukket udbytteskatten, der vil fremgå af årsopgørelsen, men selve bruttoudbyttebeløbet (dvs. udbytte før tilbageholdt skat). De 27% som investeringsforeningen har indeholdt i udbytteskat ved udbetalingen af udbyttet, godskrives ved skatteberegningen af din samlede skat for året. 

 

 Beskatning Rubrik på årsopgørelsenAutomatisk indberetning til SKAT?
Gevinst Aktieindkomst

66

Nej *(Se note)
Tab Fradrag i gevinst/udbytte fra noterede aktier mv.  66 (angives med ÷) Nej *(Se note)
Udbytte

Aktieindkomst

 

61

Ja

* Note: Anvender du SKATs system til beregning af gevinst og tab på investeringsbeviser og aktier, vil årets gevinst og tab endvidere være fortrykt.

Særlige overgangsregler

Der er flere overgangsregler for beskatning af aktier og investeringsbeviser. Se, om du er omfattet af reglerne. Det vil blandt andet sige, om du er under den skattefri grænse eller har fradragsret for tab.

Overgangsregler for aktier og investeringsbeviser købt før 2006

Overgangsregler for salg af investeringsbeviser købt før 19. jan. 1994

Overgangsregler for salg af aktier købt før 19. maj 1993

Overgangsregler for uudnyttede tab på aktier fra tidligere år