Udloddende obligationsbaserede afdelinger

Gevinst og tab – rubrik 30

Gevinst og tab skal anføres i rubrik 30 på årsopgørelsen. Tab anføres med minus.

Gevinst og tab fra investeringsbeviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger skal medregnes i det år, hvor investeringsbeviset afstås.

Realiseret gevinst på investeringsbeviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger er skattepligtig, mens tab kan fratrækkes. Skattepligtig gevinst og fradragsberettigede tab medregnes ved skatteansættelsen som kapitalindkomst. Dette gælder dog kun, hvis årets samlede nettogevinst/nettotab på udloddende obligationsbaserede investeringsbeviser, almindelige obligationer samt gæld i fremmed valuta overstiger en bagatelgrænse på 2.000 kr. Hvis din samlede årlige nettogevinst eller dit nettotab er mindre end 2.000 kr., er gevinsten således skattefri og tabet ikke fradragsberettiget.

Udbytte – rubrik 31/34

Udbytte fra obligationsbaserede afdelinger skal anføres i rubrik 31, hvis det er udloddet fra en afdeling, der ikke har indeholdt udbytteskat og i rubrik 34, hvis det er udloddet fra en afdeling, der har indeholdt udbytteskat. Hovedparten af obligationsbaserede afdelinger skal dog ikke indeholde udbytteskat. Hvad enten udbytteskat er indeholdt eller ej, vil udbyttebeløbet være fortrykt på din årsopgørelse.

Udbytte beskattes som kapitalindkomst. 

 Beskatning Rubrik på årsopgørelsenAutomatisk indberetning til SKAT?
Gevinst Kapitalindkomst Rubrik 30 Nej *(Se note)
Tab Fradrag i kapitalindkomst Rubrik 30 (angives med ÷) Nej *(Se note)
Udbytte Kapitalindkomst Rubrik 31/34 Ja

* Note: Anvender du SKATs system til beregning af gevinst og tab på investeringsbeviser og aktier, vil årets gevinst og tab endvidere være fortrykt.