Beskatning af aktieindkomst og kapitalindkomst

Aktieindkomst

Aktieindkomst omfatter hovedsageligt gevinst og tab samt udbytter fra danske og udenlandske aktier, men også gevinst og tab samt udbytter fra investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst.

Årets aktieindkomst beskattes i 2017 med 27% op til et grundbeløb på 51.700 DKK, og med 42% for beløb derover. Uudnyttet grundbeløb kan overføres mellem samlevende ægtefæller. Er en gift persons aktieindkomst således lavere end grundbeløbet, forhøjes den anden ægtefælles grundbeløb med forskelsbeløbet. Et uudnyttet grundbeløb kan ikke fremføres til senere år.

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst omfatter blandt andet gevinst og tab samt udbytte fra udloddende obligationsbaserede afdelinger og akkumulerende afdelinger. Derudover omfatter kapitalindkomst renteindtægter og –udgifter, samt gevinst og tab på almindelige obligationer.

Skattesatsen for kapitalindkomst afhænger af om du i året har positiv eller negativ nettokapitalindkomst og dine øvrige indkomstforhold. Nettokapitalindkomst opgøres samlet for ægtefæller.

Skattesatsen vil typisk udgøre mellem ca. 26,9% og 42% (ekskl. evt. kirkeskat).

Positiv nettokapitalindkomst, som overstiger et grundbeløb på 42.800 kr. (2017-niveau), beskattes med 42% (med tillæg af eventuel kirkeskat). Positiv nettokapitalindkomst under beløbsgrænsen på 42.800, beskattes med ca. 37,7 % (med tillæg af eventuel kirkeskat).

Negativ nettokapitalindkomst kan have en fradragsværdi på mellem 26,9% og 32,9%.