Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Emerging Market Equities (Hermes) AKL 

Sammenfatning

På denne side finder du produktspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger for Afdeling Emerging Market Equities (Hermes) AKL. Oplysningerne skal læses i sammenhæng med Afdelingens prospekt og er supplerende til oplysningerne heri.

Disse omfatter:

 • Intet bæredygtigt investeringsmål
 • Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Investeringsstrategi
 • Andel af investeringerne
 • Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Metoder
 • Datakilder og databehandling
 • Begrænsninger mht. metoder og data
 • Due diligence
 • Politikker for aktivt ejerskab
 • Angivet referencebenchmark

 

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika.

Afdelingen tager højde for de vigtigste negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorer. Disse vurderes ud fra kvalitative og kvantitative assessments med henblik på at sikre, at Afdelingen ikke er eksponeret overfor bæredygtighedsrisici som ikke identificeres. Afdelingen tager ligeledes højde for de vigtigste negative påvirkninger af bæredygtighedsfaktorer gennem proprietær analyse fra EOS af Federated Hermes samt tredjeparts dataleverandører som ISS, CDP, MSCI, Sustainalytics og Trucost.

 

Afdelingens bæredygtige investeringer er i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder.

 

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingen fremmer både sociale og miljømæssige karakteristika, gennem eksklusion samt investering i selskaber med reducerede ESG-risici og/eller positive ESG-påvirkninger.

 

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer globalt i emerging markets. I investeringsprocessen integreres ESG faktorer, der har til formål at fremme miljømæssige eller sociale karakteristika gennem:

 

 • ESG integration:

Afdelingens porteføljeforvalter foretager analyser baseret på kvantificerede ESG-målinger samt gennem kvalitative gennemgange af ESG spørgsmål indhentet gennem direkte kontakt med selskaberne. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, specifikke miljøkarakteristika, herunder virksomheds kulstofintensitet (ton af scope 1 og 2 drivhusgasser pr. $m salg), samt sociale karakteristika såsom kønsdiversitet i bestyrelsen og medarbejderudskiftning. Ud fra denne vurdering foretrækkes selskaber med reducerede ESG-risici, og som overholder porteføljeforvalterens politik for god ledelsespraksis, jf. nærmere nedenfor.

 • Engagement:

Afdelingens porteføljeforvalter anvender kvantitativ og kvalitativ ”engagement insights” fra EOS at Federed Hermes1 samt udvalgte aktivt ejerskab services. Hvor der identificeres bæredygtighedsrisici, indledes enten direkte engangement eller engagement via EOS af Federed Hermes med selskabet med henblik på at adressere de identificerede risici. Engagement foregår via møde med selskabets bestyrelse eller ved udøvelse af stemmerettigheder. Ved engagement anvendes en fire-trins tilgang med henblik på at: i) rejse problematikken direkte i selskabet; ii) bekræfte at selskabet anerkender problematikken, herunder at denne skal løses; iii) en plan for løsning udarbejdes og iii) at planen gennemføres tilfredsstillende. Såfremt et selskab ikke indvilliger i forestående kan det medfølge frasalg af det pågældende selskab.

Det er en integreret del af Afdelingens tilgang til ESG at investere forsvarligt, hvorfor ESG-forholdene er en aktiv del af investeringsudvælgelsen, herunder god selskabsledelse. God selskabsledelse omfatter faktorer såsom ledelsesstrukturer, medarbejderforhold, personaleaflønning af medarbejdere og overholdelse af skattereglerne og vurderes med udgangspunkt i Porteføljeforvalterens proprietære corporate governance tool, samt ved kvalitativ analyse baseret på data fra EOS af Federed Hermes og Porteføljeforvalterens egen research.

 

Andel af investeringerne

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om det ikke har en bæredygtig investering som mål, har det en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 10% fordelt over investeringer med et miljømål i økonomiske aktivitet, der ikke kvalificerer som miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU-klassificeringssystemer samt i investeringer med et socialt mål.

 

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingens investeringsrådgiver skal som led i rådgivningen om Afdelingens investeringer sikre, at investeringerne efterlever kravene til ansvarlig investering som vedtaget i Foreningens politik for samfundsansvar, ansvarlig investering og bæredygtighedsrisici.

Overvågning af Afdelingens sociale og miljømæssige karakteristika sker gennem en række processer, der udover de i investeringsstrategien nævnte omfatter begrænsning af investeringer i selskaber:

 • med omsætning fra aktiviteter inden for kontroversielle våben
 • med omsætning fra produktion af våben
 • med mere end 5% af omsætningen fra distribution af våben
 • med omsætning fra produktion af tobaksvarer
 • med mere end 5% af omsætningen inden for tobaksindustrien
 • med mere end 10% af omsætningen fra udvinding af ukonventionelle fossile brændstoffer, herunder termisk kul, shale energi, oliesand, arktisk olie og gas

Derudover ekskluderer Afdelingen selskaber, der overtræder principperne i FN Global Compact.

Metoder

Afdelingen anvender følgende bæredygtighedsindikatorer til at opnå de miljømæssige og sociale karakteristika, som Afdeling fremmer:

 • Miljøindikatorer

− Drivhusgasemissioner (GHG)

− Kulstofaftryk

− Eksponering overfor fossile brændstoffer

− Energiforbrug fra ikke vedvarende energikilder

− Vandintensitet

− Affaldsintensitet

 • Sociale indikatorer

− Overtrædelse af UN Global Compact og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder

− Kønsdiversitet i bestyrelser og omsætning af medarbejdere

 • Aktivt ejerskab

Datakilder og databehandling

Afdelingen anvender følgende datakilder:

 • Oplysninger i periodiske rapporter, meddelelser til markedet og fra dialog med de selskaber der er investeret i
 • Analyser fra tredjeparts dataleverandører som ISS, CDP, MSCI, Sustainalytics og Trucost, samt
 • Data fra SFDR (ESG) - og Taksonomidata-leverandøren Impact Cubed Data Analytics

Data fra Impact Cubed Data Analytics omfatter data fra alle børsnoterede virksomheder og alle udstedere af statsobligationer. Data kan måles mod ethvert benchmark eller indeks, der udbydes.

Afdelingen søger at sikre datakvaliteten ved at modtage ajourførte eksklusionslister hver 3. måned samt ved løbende at være i dialog med Impact Cubed Data Analytics om ajourføring af dennes dataindhentelse.

Afdelingen behandler data ved at porteføljerådgiveren som led i sin investeringsproces løbende foretager en vurdering af forholdene i de selskaber der investeres i. Afdelingens overholdelse af de aftalte eksklusioner og identificerede bæredygtighedsrisici monitoreres dagligt af Administrators risikofunktion. Selskaberne i  Afdelingen screenes løbende for, om de lever op til de fastsatte bæredygtighedskriterier. Der indhentes desuden løbende ESG- og taksonomidata-rapporter for Afdelingen via Impact Cubed Data Analytics systemet og hvert år rapporteres om Afdelingens efterlevelse af de oplyste bæredygtighedskarakteristika, herunder screening, aktivt ejerskab mv.  i Afdelingens periodiske rapport.

Andelen af data, som er estimerede for denne Afdeling, vil så vidt muligt oplyses, når der rapporteres for afdelingen.

 

Begrænsninger mht. metoder og data

Samfundsansvar er ikke en eksakt størrelse. Det er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af foreningen og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. Afdelingen kan eksempelvis på baggrund af information en dataleverandør have ekskluderet et selskab, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Afdelingen er afhængig af, at dateleverandørerne har opdaterede og korrekte oplysninger om de enkelte selskaber. Manglende, forældede eller forkerte oplysninger kan betyde, at selskaber, der burde være ekskluderet, ikke er ekskluderet, eller at engagementsprocesser indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at selskaber, der ikke længere burde være ekskluderet først for sent fjernes fra Afdelingens eksklusionslister.

Uanset bestræbelserne hos Afdelingen og dataleverandørerne er der risiko for, at Afdelingens investeringer kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

 

Due diligence

Afdelingen er aktivt forvaltet. Afdelingens ansvarlige porteføljerådgiver gennemgår finansiel og bæredygtighedsrelateret information fra flere datakilder som eksempelvis årsrapporter og anden rapportering fra virksomhederne, tredjeparts analyser eller anden information i markedet.

Denne information inddrages i rådgivningen af Afdelingen med henblik på at sikre opnåelsen af de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som Afdelingen fremmer. Bæredygtighedsrelaterede aspekter kan således påvirke rådgivningen om enten at købe eller øge vægtningen, fastholde eller opretholde vægtningen eller sælge eller reducere vægtningen i selskabet i afdelingens portefølje.

Analysen og de bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrørende selskaberne indhentes ligeledes gennem engagementsprocesser og overvågning af selskabernes ledelse, herunder bestyrelsessammensætning, stemmeret og stemmeretsbegrænsninger.

Endelig bruges screening og eksklusion til at identificere selskaber, der bryder med internationale normer og standarder eller investerer i sektorer med væsentlige negative indvirkninger på miljømæssige og/eller sociale bæredygtighedsfaktorer.

Med udgangspunkt i ovenstående kan Afdelingens porteføljeforvalter, Investeringsforvaltningsselskaber SEBinvest A/S beslutte at afhænde eller begrænse investeringer i selskaber, der enten skader eller ikke bidrager til opnåelse af de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af afdelingen. 

Politikker for aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab består af udøvelse af stemmerettigheder, dialog og engagements med de selskaber, hvori der investeres. Begge aspekter har betydning for værdiskabelsen i selskaberne og for at påvirke dem i en bæredygtig retning. Både når der udøves stemmerettigheder og indgås dialog med selskaberne, skal dette ske i overensstemmelse med Foreningens politik for samfundsansvar, ansvarlig investering og integration af bæredygtighedsrisici.

Stemmerettighederne udøves på vegne af Afdelingen af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/, som forestår den daglige ledelse under iagttagelse af Afdelingens retningslinjer. Selskabet har indgået aftale med Institutional Shareholder Services (”ISS”) omkring håndteringen af afgivelsen af stemmer. ISS stiller således platform, overvågning og research til rådighed for afgivelse af stemmer og sikrer, at afgivelsen af stemmer sker efter principperne i foreningens politik herfor. Udøvelse af stemmerettigheder skal altid ske til fordel for Afdelingens og investorernes langsigtede interesse.

Angivet referencebenchmark

Afdelingen anvender ikke et referencebenchmark til at opnå de miljømæssige og sociale egenskaber.