Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Europa Højt Udbytte AKL

Sammenfatning

På denne side finder du produktspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger for Europa Højt Udbytte AKL. Oplysningerne skal læses i sammenhæng med afdelingens prospekt og er supplerende til oplysningerne heri.

Disse omfatter:

 • Intet bæredygtigt investeringsmål
 • Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Investeringsstrategi
 • Andel af investeringerne
 • Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Metoder
 • Datakilder og databehandling
 • Begrænsninger mht. metoder og data
 • Due diligence
 • Politikker for aktivt ejerskab
 • Angivet referencebenchmark

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Følgende væsentlige negative indvirkninger (PAI) fra tabel 1 – bilag 1 til CDR (EU) 2022/1288 - tages i betragtning via afdelingens eksklusionspolitik:

 • PAI 4: Eksponering for virksomheder, der er aktive i den fossile sektor
 • PAI 10: Overtrædelser af FN's Global Compact-principper og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder
 • PAI 14: Eksponering for kontroversielle våben

 

Følgende PAI'er fra tabel 1-bilag 1 til CDR (EU) 2022/1288 tages i betragtning gennem SIMS-S og fundamental analyse for at udelukke udstedere, der forårsager væsentlig skade:

 • PAI 1: Drivhusgasemissioner
 • PAI 2: Kulstofaftryk
 • PAI 3: Drivhusgasintensitet i investeringsmodtagende selskaber
 • PAI 5: Andel af ikke-vedvarende energiforbrug og produktion
 • PAI 6: Energiforbrugsintensitet pr. klimasektor med stor indvirkning
 • PAI 7: Aktiviteter, der påvirker biodiversitetsfølsomme områder negativt
 • PAI 8: Emissioner til vand
 • PAI 9: Forholdet mellem farligt affald
 • PAI 12: Ukorrigeret kønsbestemt lønforskel
 • PAI 13: Kønsdiversitet i bestyrelser
 • PAI 11: Mangel på processer og overholdelsesmekanismer til overvågning af overholdelse af FN's Global Compact-principper og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.

PAI 4 fra tabel 2-bilag 1 til CDR (EU) 2022/1288: Investeringer i virksomheder uden initiativer til reduktion af kulstofemissioner

PAI 4 fra tabel 3 - Bilag 1 til CDR (EU) 2022/1288: Manglende adfærdskodeks for leverandører

De bæredygtige investeringer er i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder via både de normbaserede eksklusionskriterier, der er angivet i afdelingens bæredygtighedspolitik, og ved hjælp af SIMS-S.

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika som omhandlet i artikel 8 i SFDR. Dette opnås dels gennem eksklusion af forretningsmodeller med en væsentlig negativ social og miljømæssig indvirkning, dels gennem investering i virksomheder, der med succes håndterer bæredygtighedsrisici og -muligheder inden for deres drift og produkter/tjenester. Derudover udøves aktivt ejerskab for at påvirke virksomheder i en mere bæredygtig retning.  

Forvalteren anvender SEB Investment Management Sustainability Score ("SIMS-S") i sin bæredygtige integrationsproces. SIMS-S fokuserer på risici og muligheder relateret til bæredygtig udvikling inden for ledelse, produkter/tjenester og drift ved hjælp af indikatorer så som tilpasning til Parisaftalen, kulstofaftryk, kønsdiversitet, taksonomitilpasning og bæredygtige verdensmål ("SDG").SIMS-S anvender en score skala fra 0 til 10, hvor 10 er den højeste.

Investeringsstrategi

Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi med fokus på europæiske aktier, hvor der for at opnå de miljømæssige og sociale egenskaber:

 • Integreres virksomheder der:
  • integrerer bæredygtighed i deres løbende forretningsmodel og strategi.
  • Har et højt SIMS-S.
  • Demonstrerer en høj grad af vilje til at reducere deres drivhusgasemissioner (overgangsudstedere) eller sigte mod at være mere energieffektive.

Afdelingen vil overholde forvalters eksklusionspolitik og udelukker derfor udstedere, der:

 • Overtræder internationale normer og standarder og ikke kan fremlægge klare mål og løbende foranstaltninger til at løse problemet /problemerne.
 • Opererer i kontroversielle sektorer eller forretningsområder som tobak, ikke-medicinsk cannabis, pornografi, kommercielt spil, civile våben og alkohol.
 • Har mere end 5% af deres omsætning fra udvikling, produktion og service af våben, der omfatter kampudstyr eller andet militært udstyr.
 • Producerer fossile brændstoffer eller bruger ukonventionelle udvindingsmetoder. Afdelingen har derfor begrænset eksponering for:
  • virksomheder, der producerer energi fra fossile brændstoffer
  • virksomheder, hvor distribution knyttet til fossile brændstoffer overstiger 5% af den samlede omsætning
  • virksomheder, for hvilke tjenester relateret til fossile brændstoffer overstiger 50% af de samlede indtægter

God ledelse i selskaberne sikres bl.a. ved udelukkelser baseret på sektorer, normbrud og overholdelse af FN's Global Compact, ILO-konventioner og OECD's retningslinjer i investeringsbeslutningsprocessen.

Der foretages også screening for relevante sanktioner samt ledelsen af hvert selskab, herunder  

 • Bæredygtighed og uafhængighed af bestyrelsesmedlemmer
 • Mangfoldighed i bestyrelser og ledelser
 • Passende lønniveauer og variabel aflønning (herunder bæredygtighedsrelaterede incitamenter)
 • Adskillelse af ledende stillinger og bestyrelsesposter
 • Bekæmpelse af korruption
 • Praksis for skatteunddragelse
 • Miljø- og klimapåvirkninger
 • Menneskerettigheder
 • Arbejdsvilkår, både med hensyn til virksomhedens egen drift og gennem dens forsyningskæde

Andel af investeringerne

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om det ikke har en bæredygtig investering som mål, foretager det investeringer med en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 20%, fordelt over investeringer med et socialt mål samt med miljømål i økonomiske aktiviteter, der både kvalificerer og ikke kvalificerer som miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU-klassificeringssystemet.

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingens investeringsrådgiver skal som led i rådgivningen om Afdelingens investeringer sikre, at investeringerne efterlever kravene til ansvarlig investering som vedtaget i Foreningens politik for samfundsansvar, ansvarlig investering og bæredygtighedsrisici.

Overvågning af Afdelingens sociale og miljømæssige karakteristika sker gennem en række processer, der omfatter forskellige dele af investeringsprocessen, herunder:

 • Løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber i afdelingen på baggrund af data fra Ethix SRI Advisors med henblik på:
  • at vurdere hvorvidt selskabernes aktiviteter fortsat er i overensstemmelse med og efterlever de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i internationalt anerkendte konventioner og normer,
  • at vurdere hvorvidt selskaberne har aktiviteter indenfor sektorer ekskluderet fra afdelingens investeringsunivers, og
 • Overvågning og screeningen er systematiseret og indgår som en del af afdelingens risikostyring/porteføljestyring
 • Ved nye investeringer sker ovenstående screeninger forud for investering

Metoder 

De bæredygtighedsrelaterede indikatorer, der anvendes til at måle af afdelingen miljømæssige og sociale karakteristika er:

 • Eksklusion af udstedere, der bryder med internationale normer og standarder:
  Måles ved antal eller andel af udstedere, der er ekskluderet fra afdelingens benchmark eller investeringsunivers
 • Eksklusion af udstedere, der driver virksomhed i kontroversielle sektorer eller forretningsområder:
  Måles ved antal eller andel af udstedere, der er ekskluderet fra afdelingens benchmark eller investeringsunivers

 

 • Eksklusion af udstedere, der har eksponering to fossile brændsler eller andre aktiviteter, der har negativ indvirkning på miljøet:
  Måles ved antal eller andel af udstedere, der er ekskluderet fra afdelingens benchmark eller investeringsunivers
 • Indvirkning på selskaber i en mere bæredygtig retning:
  Måles ved antallet af selskaber, der er underlagt engagement, enten direkte, gennem samarbejdsinitiativer eller via afstemning på generalforsamlinger

Datakilder og databehandling

Afdelingen anvender følgende datakilder:

 • Oplysninger i periodiske rapporter, meddelelser til markedet og fra dialog med de selskaber der er investeret i
 • Eksklusionslister fra Ethix SRI Advisors samt
 • Data fra SFDR (ESG) - og Taksonomidata-leverandøren Impact Cubed Data Analytics

Data fra Impact Cubed Data Analytics omfatter data fra alle børsnoterede virksomheder og alle udstedere af statsobligationer. Data kan måles mod ethvert benchmark eller indeks, der udbydes.

Afdelingen søger at sikre datakvaliteten ved at modtage ajourførte eksklusionslister hver 3. måned samt ved løbende at være i dialog med Impact Cubed Data Analytics om ajourføring af dennes dataindhentelse.

Afdelingen behandler data ved at porteføljerådgiveren som led i sin investeringsproces løbende foretager en vurdering af forholdene i de selskaber der investeres i. Afdelingens overholdelse af de aftalte eksklusioner og identificerede bæredygtighedsrisici monitoreres dagligt af Administrators risikofunktion. Selskaberne i  Afdelingen screenes løbende for, om de lever op til de fastsatte bæredygtighedskriterier. Der indhentes desuden løbende ESG- og taksonomidata-rapporter for Afdelingen via Impact Cubed Data Analytics systemet og hvert år rapporteres om Afdelingens efterlevelse af de oplyste bæredygtighedskarakteristika, herunder screening, aktivt ejerskab mv.  i Afdelingens periodiske rapport.

Andelen af data, som er estimerede for denne Afdeling, vil så vidt muligt oplyses, når der rapporteres for afdelingen.

Begrænsninger mht. metoder og data

Samfundsansvar er ikke en eksakt størrelse. Det er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af foreningen og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. Afdelingen kan eksempelvis på baggrund af information en dataleverandør have ekskluderet et selskab, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Afdelingen er afhængig af, at dateleverandørerne har opdaterede og korrekte oplysninger om de enkelte selskaber. Manglende, forældede eller forkerte oplysninger kan betyde, at selskaber, der burde være ekskluderet, ikke er ekskluderet, eller at engagementsprocesser indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at selskaber, der ikke længere burde være ekskluderet først for sent fjernes fra Afdelingens eksklusionslister.

Uanset bestræbelserne hos Afdelingen og dataleverandørerne er der risiko for, at Afdelingens investeringer kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

 

Due diligence

Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer fokuseret i en koncentreret portefølje. Afdelingens ansvarlige porteføljerådgiver gennemgår finansiel og bæredygtighedsrelateret information fra flere datakilder som eksempelvis årsrapporter og anden rapportering fra virksomhederne, tredjeparts analyser eller anden information i markedet.

Denne information inddrages i rådgivningen af Afdelingen med henblik på at sikre opnåelsen af de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som Afdelingen fremmer. Bæredygtighedsrelaterede aspekter kan således påvirke rådgivningen om enten at købe eller øge vægtningen, fastholde eller opretholde vægtningen eller sælge eller reducere vægtningen i selskabet i afdelingens portefølje.

Analysen og de bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrørende selskaberne indhentes ligeledes gennem engagementsprocesser og overvågning af selskabernes ledelse, herunder bestyrelsessammensætning, stemmeret og stemmeretsbegrænsninger.

Endelig bruges screening og eksklusion til at identificere selskaber, der bryder med internationale normer og standarder eller investerer i sektorer med væsentlige negative indvirkninger på miljømæssige og/eller sociale bæredygtighedsfaktorer.

Med udgangspunkt i ovenstående kan Afdelingens porteføljeforvalter, Investeringsforvaltningsselskaber SEBinvest A/S beslutte at afhænde eller begrænse investeringer i selskaber, der enten skader eller ikke bidrager til opnåelse af de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af afdelingen. 

Politikker for aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab består af udøvelse af stemmerettigheder, dialog og engagements med de selskaber, hvori der investeres. Begge aspekter har betydning for værdiskabelsen i selskaberne og for at påvirke dem i en bæredygtig retning. Både når der udøves stemmerettigheder og indgås dialog med selskaberne, skal dette ske i overensstemmelse med Foreningens politik for samfundsansvar, ansvarlig investering og integration af bæredygtighedsrisici.

Stemmerettighederne udøves på vegne af afdelingen af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (”Selskabet”), som forestår den daglige ledelse under iagttagelse af afdelingens retningslinjer. Selskabet har indgået aftale med Institutional Shareholder Services (”ISS”) omkring håndteringen af afgivelsen af stemmer. ISS stiller således platform, overvågning og research til rådighed for afgivelse af stemmer og sikrer, at afgivelsen af stemmer sker efter principperne i foreningens politik herfor. Udøvelse af stemmerettigheder skal altid ske til fordel for afdelingens og investorernes langsigtede interesse.

 

Angivet referencebenchmark

Afdelingen anvender ikke et referencebenchmark til at opnå de miljømæssige og sociale egenskaber.