Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Global Opportunity AKL                                                 

Sammenfatning

På denne side finder du produktspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger for Afdeling Global Opportunity AKL. Oplysningerne skal læses i sammenhæng med Afdelingens prospekt og er supplerende til oplysningerne heri.

Disse omfatter:

 • Intet bæredygtigt investeringsmål
 • Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Investeringsstrategi
 • Andel af investeringerne
 • Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Metoder
 • Datakilder og databehandling
 • Begrænsninger mht. metoder og data
 • Due diligence
 • Politikker for aktivt ejerskab
 • Angivet referencebenchmark

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingen fremmer både sociale og miljømæssige karakteristika gennem investering i Afdelingens Masterinsitut. De miljømæssige karakteristika i Masterinsituttet fremmes gennem ekskludering af termisk kul, hvor de sociale karakteristika fremmes ved eksklusion af selskaber med aktiviteter indenfor aktiviterer, der kan skade mennesker sundhed og trivsel, herunder tobak og visse våben.

Eksklusionerne i Masterinsituttet gennemføres i overensstemmelse med Afdelingen politik for screening.

 

Investeringsstrategi

Afdelingen er et Feederinstitut og investerer minimum 85% af dennes formue i Masterinstuttet, Morgan Stanley Global Opportunity Fond (ISIN LU1149983899).

Det er en integreret del af Masterinstituttets tilgang til ESG at investere forsvarligt, hvorfor ESG-forholdene er en aktiv del af investeringsudvælgelsen, herunder god selskabsledelse. God selskabsledelse omfatter faktorer såsom ledelsesstrukturer, medarbejderforhold, aflønning af medarbejdere og overholdelse af skattereglerne. Dette vurderes ud fra en række spørgsmål som selskaberne løbende stilles, herunder emner der omfatter, men ikke er begrænset til, ledelsesincitamenter, der er tilpasset aktionærernes langsigtede interesser, kapitalallokering, uafhængige bestyrelser og gennemsigtighed i regnskaberne.

Andel af investeringerne

Afdelingen fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men vil ikke foretage nogen bæredygtige investeringer.

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Overvågningen og de bindende elementer i Masterinstituttet omfatter begrænsning af investeringer i selskaber med kerneforrentningsaktivitet indenfor tobak, kul eller våben.

Metoden til brug for fastlæggelsen af ovenstående er:

 • Global Industry Classification Standard (GICS): Sub-Industry (tobak eller kul og forbrugsbrændstoffer)
 • Omsætning på mere end 5 % fra tobak
 • Omsætning på mere end 10 % fra termisk kul
 • Omsætning på mere end 10 % fra fremstilling af civile skydevåben og ammunition
 • Involvering i fremstillingen af kernevåbensystemer eller komponenter/tjenester i kernevåbenssystemer, der betragtes som afgørende for anvendelsen heraf gennem corporate ownership

Investeringer i Masterinstituttet, der er i strid med ovenstående vil blive afhændet.

Metoder 

Afdelingens Masterinsitut anvender eksklusion til at opnå de miljømæssige og sociale karakteristika som Masterinsituttet fremmer, jf. nærmere ovenfor.

Overholdelse af disse eksklusioner monitoreres på løbende basis gennem en automatiseret proces, der omfatter overvågning af før- og efterhandelsretningslinjer og undtagelsesbaseret screening. 

Datakilder og databehandling

Afdelingens Masterinstitut anvender følgende datakilder:

 • Oplysninger i periodiske rapporter, meddelelser til markedet og fra dialog med de selskaber der er investeret i
 • Eksklusion
 • Data fra SFDR (ESG) - og Taksonomidata-leverandøren Impact Cubed Data Analytics

Data fra Impact Cubed Data Analytics omfatter data fra alle børsnoterede virksomheder og alle udstedere af statsobligationer. Data kan måles mod ethvert benchmark eller indeks, der udbydes.

Afdelingen behandler indirekte data ved at porteføljerådgiveren i Afdelingens Masterinstitut som led i sin investeringsproces løbende foretager en vurdering af forholdene i de selskaber der investeres i. Der indhentes desuden løbende ESG- og taksonomidata-rapporter for Masterinstituttet via Impact Cubed Data Analytics systemet og hvert år rapporteres om Afdelingens efterlevelse af de oplyste bæredygtighedskarakteristika, herunder screening, aktivt ejerskab mv.  i Afdelingens periodiske rapport.

Andelen af data, som er estimerede for denne Afdeling, vil så vidt muligt oplyses, når der rapporteres for afdelingen.

Begrænsninger mht. metoder og data

Samfundsansvar er ikke en eksakt størrelse. Det er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af foreningen og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. Afdelingen kan eksempelvis på baggrund af information en dataleverandør have ekskluderet et selskab, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Afdelingen er afhængig af, at dateleverandørerne har opdaterede og korrekte oplysninger om de enkelte selskaber. Manglende, forældede eller forkerte oplysninger kan betyde, at selskaber, der burde være ekskluderet, ikke er ekskluderet, eller at engagementsprocesser indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at selskaber, der ikke længere burde være ekskluderet først for sent fjernes fra Afdelingens eksklusionslister.

Uanset bestræbelserne hos Afdelingen og dataleverandørerne er der risiko for, at Afdelingens investeringer kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

Due diligence

Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer fokuseret i en koncentreret portefølje via sit Masterinstitut. Masterinstituttets ansvarlige porteføljerådgiver gennemgår finansiel og bæredygtighedsrelateret information fra flere datakilder som eksempelvis årsrapporter og anden rapportering fra virksomhederne, tredjeparts analyser eller anden information i markedet.

Denne information inddrages i rådgivningen af Masterinstituttet med henblik på at sikre opnåelsen af de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som Masterinstituttet fremmer. Bæredygtighedsrelaterede aspekter kan således påvirke rådgivningen om enten at købe eller øge vægtningen, fastholde eller opretholde vægtningen eller sælge eller reducere vægtningen i selskabet i afdelingens portefølje.

Analysen og de bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrørende selskaberne indhentes ligeledes gennem engagementsprocesser og overvågning af selskabernes ledelse, herunder bestyrelsessammensætning, stemmeret og stemmeretsbegrænsninger.

Endelig bruges screening og eksklusion til at identificere selskaber, der bryder med internationale normer og standarder eller investerer i sektorer med væsentlige negative indvirkninger på miljømæssige og/eller sociale bæredygtighedsfaktorer.

Politikker for aktivt ejerskab

Afdelingen udøver ikke aktivt ejerskab, da den er et Feederinstitut, som alene er investeret i et Master-institut.

Angivet referencebenchmark

Afdelingen anvender ikke et referencebenchmark til at opnå de miljømæssige og sociale egenskaber.