Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

AKL Japan Impact Aktier P

Japan Impact Aktier AKL

Sammenfatning

På denne side finder du produktspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger for Japan Impact Aktier AKL. Oplysningerne skal læses i sammenhæng med afdelingens prospekt og er supplerende til oplysningerne heri.

Disse omfatter:

 • Intet bæredygtigt investeringsmål
 • Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Investeringsstrategi
 • Andel af investeringerne
 • Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika
 • Metoder
 • Datakilder og databehandling
 • Begrænsninger mht. metoder og data
 • Due diligence
 • Politikker for aktivt ejerskab
 • Angivet referencebenchmark

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Afdelingen tager hensyn til alle 14 negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, både obligatoriske indikatorer i henhold til SFDR og evt. yderligere omfattede valgfrie indikatorer. De valgfrie indikatorer er baseret på væsentlighedsanalysen. Porteføljeforvalteren vurderer hvorvidt kriterierne for hver enkelt indikator er opfyldt og på baggrund heraf, om et selskab kan indgå i Afdelingens portefølje som en bæredygtig investering.

Porteføljeforvalteren monitorerer løbende selskaberne, herunder om disse er involveret i kontroversielle aktiviteter i forhold til internationale normer og standarder. Brud herpå i form af krænkelse af globale normer med hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, bestikkelse og korruption, børnearbejde, diskrimination, sundhed og sikkerhed samt tvangsarbejde vurderes på grundlag af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder. Til brug herfor anvender Porteføljeforvalteren data fra tredjeparts dataleverandører.

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingen fremmer både miljømæssige og sociale karakteristika, ved at integrere en vurdering af selskabers miljømæssige og sociale temaer, herunder klimaforandringer, bæredygtigt forbrug, anvendelse af vandressourcer og affaldshåndtering, bekæmpelse af fattigdom og ulighed, sikkerhed eller sundhed og aldring, samt understøttelse af et modstandsdygtigt, retfærdigt, sikkert og sundt samfund i Porteføljeforvalters investeringsproces- og risikorammer.

Afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika er i overensstemmelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’er).

Investeringsstrategi

Afdelingen er en aktivt forvaltet aktiebaseret afdeling.

Afdelingen investerer i japanske virksomheder, som leverer løsninger til centrale miljømæssige og sociale udfordringer via deres virksomhed. Porteføljeforvalteren anvender FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'er) for at identificere vigtige sociale og miljømæssige udfordringer ved at gruppere SDG'erne i seks specifikke temaer (klimaændringer, bæredygtigt forbrug, vandressourcer og affald, bekæmpelse af fattigdom og ulighed, sikkerhed og sundhed og aldring).

Andel af investeringerne

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og selv om det ikke har en bæredygtig investering som mål, foretager det investeringer med en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 70%, fordelt over investeringer med et socialt mål samt med miljømål i økonomiske aktiviteter, der ikke kvalificerer som miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU-klassificeringssystemet.

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingens investeringsrådgiver skal som led i rådgivningen om afdelingens investeringer sikre, at investeringerne efterlever kravene til ansvarlig investering som vedtaget i Foreningens politik for samfundsansvar, ansvarlig investering og bæredygtighedsrisici.

Overvågning af afdelingens sociale og miljømæssige karakteristika sker gennem inddragelse af en række bindende elementer, der dækker forskellige dele af investeringsprocessen:

 1. Løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber i Afdelingen
 2. Eksklusion
 3. Positive bidrag – FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’er)
 4. Minimumsstandarder og god ledelsespraksis
 5. Inddragelse af de vigtigste negative indvirkninger

Metoder

Afdelingen anvender en række forskellige bæredygtighedsindikatorer med henblik på at opnå de miljømæssige og sociale karakteristika som angivet ovenfor, herunder:

 • Overensstemmelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Måling af selskabernes efterlevelse af ovenstående ved anvendelse af Impact Key Performance Indicators (KPI’er). Impact KPI’er udvikler sig over tid og Porteføljeforvalteren vil derfor kontinuerligt sikre, at Afdelingens investeringer er relevante i forhold hertil.

Datakilder og databehandling

Afdelingen anvender følgende datakilder:

 • Oplysninger i periodiske rapporter, meddelelser til markedet og fra dialog med de selskaber der er investeret i
 • Eksklusionslister fra Ethix SRI Advisors samt
 • Data fra SFDR (ESG) - og Taksonomidata-leverandøren Impact Cubed Data Analytics

Data fra Impact Cubed Data Analytics omfatter data fra alle børsnoterede virksomheder og alle udstedere af statsobligationer. Data kan måles mod ethvert benchmark eller indeks, der udbydes.

Afdelingen søger at sikre datakvaliteten ved at modtage ajourførte eksklusionslister hver 3. måned samt ved løbende at være i dialog med Impact Cubed Data Analytics om ajourføring af dennes dataindhentelse.

Afdelingen behandler data ved at porteføljerådgiveren som led i sin investeringsproces løbende foretager en vurdering af forholdene i de selskaber der investeres i. Afdelingens overholdelse af de aftalte eksklusioner og identificerede bæredygtighedsrisici monitoreres dagligt af Administrators risikofunktion. Selskaberne i  Afdelingen screenes løbende for, om de lever op til de fastsatte bæredygtighedskriterier. Der indhentes desuden løbende ESG- og taksonomidata-rapporter for Afdelingen via Impact Cubed Data Analytics systemet og hvert år rapporteres om Afdelingens efterlevelse af de oplyste bæredygtighedskarakteristika, herunder screening, aktivt ejerskab mv.  i Afdelingens periodiske rapport.

Andelen af data, som er estimerede for denne Afdeling, vil så vidt muligt oplyses, når der rapporteres for afdelingen.

Begrænsninger mht. metoder og data

Samfundsansvar er ikke en eksakt størrelse. Det er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger.

Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af foreningen og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. Afdelingen kan eksempelvis på baggrund af information en dataleverandør have ekskluderet et selskab, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit.

Afdelingen er afhængig af, at dateleverandørerne har opdaterede og korrekte oplysninger om de enkelte selskaber. Manglende, forældede eller forkerte oplysninger kan betyde, at selskaber, der burde være ekskluderet, ikke er ekskluderet, eller at engagementsprocesser indledes senere, end de burde. Det kan også betyde, at selskaber, der ikke længere burde være ekskluderet først for sent fjernes fra Afdelingens eksklusionslister.

Uanset bestræbelserne hos Afdelingen og dataleverandørerne er der risiko for, at Afdelingens investeringer kan have negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

Due diligence

Afdelingen er aktivt forvaltet og investerer fokuseret i en koncentreret portefølje. Afdelingens ansvarlige porteføljerådgiver gennemgår finansiel og bæredygtighedsrelateret information fra flere datakilder som eksempelvis årsrapporter og anden rapportering fra virksomhederne, tredjeparts analyser eller anden information i markedet.

Denne information inddrages i rådgivningen af Afdelingen med henblik på at sikre opnåelsen af de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som Afdelingen fremmer. Bæredygtighedsrelaterede aspekter kan således påvirke rådgivningen om enten at købe eller øge vægtningen, fastholde eller opretholde vægtningen eller sælge eller reducere vægtningen i selskabet i afdelingens portefølje.

Analysen og de bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrørende selskaberne indhentes ligeledes gennem engagementsprocesser og overvågning af selskabernes ledelse, herunder bestyrelsessammensætning, stemmeret og stemmeretsbegrænsninger.

Endelig bruges screening og eksklusion til at identificere selskaber, der bryder med internationale normer og standarder eller investerer i sektorer med væsentlige negative indvirkninger på miljømæssige og/eller sociale bæredygtighedsfaktorer.

Med udgangspunkt i ovenstående kan Afdelingens porteføljeforvalter, Investeringsforvaltningsselskaber SEBinvest A/S beslutte at afhænde eller begrænse investeringer i selskaber, der enten skader eller ikke bidrager til opnåelse af de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af afdelingen. 

Politikker for aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab består af udøvelse af stemmerettigheder, dialog og engagements med de selskaber, hvori der investeres. Begge aspekter har betydning for værdiskabelsen i selskaberne og for at påvirke dem i en bæredygtig retning. Både når der udøves stemmerettigheder og indgås dialog med selskaberne, skal dette ske i overensstemmelse med Foreningens politik for samfundsansvar, ansvarlig investering og integration af bæredygtighedsrisici.

Stemmerettighederne udøves på vegne af afdelingen af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/ (”Selskabet”), som forestår den daglige ledelse under iagttagelse af afdelingens retningslinjer. Selskabet har indgået aftale med Institutional Shareholder Services (”ISS”) omkring håndteringen af afgivelsen af stemmer. ISS stiller således platform, overvågning og research til rådighed for afgivelse af stemmer og sikrer, at afgivelsen af stemmer sker efter principperne i foreningens politik herfor. Udøvelse af stemmerettigheder skal altid ske til fordel for afdelingens og investorernes langsigtede interesse.

Angivet referencebenchmark

Afdelingen anvender ikke et referencebenchmark til at opnå de miljømæssige og sociale egenskaber.